Digital signering

Digital signering i e-Avrop

Elektronisk signering spar mycket tid för upphandlare och leverantörerna uppskattar smidigheten också. Det är enkelt, snabbt och innebär att dokumenten faktiskt blir signerade och inte försvinner eller blir försenade i otymplig administration. Processen blir kortare, kunden nöjdare och du kan snabbt fokusera på nästa upphandling och avtal. Självfallet kan du du signera alt typer av handlingar och funktionaliteten är fullt integrerad och följer även hela upphandlingsprocessen. Ca 80st av våra kommuner och myndigheter använder tjänsten idag.

För vår integrerade signeringstjänst arbetar vi med vår partner Egreement.

eIDAS

Den 1 juli 2016 började EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) tillämpas i
Sverige.

Dokument som skrivs under elektroniskt med Egreements tjänst följer eIDAS-förordningens regler om elektroniska underskrifter och kan därmed inte förvägras rättslig verkan i endomstol endast på grund av att de är i elektronisk form. Det finns dock undantag i eIDAS-förordningen gällande formkrav i svensk lagstiftning. Exempelvis kan det finnas krav på en elektronisk underskrift med hög tillitsnivå som en avancerad elektronisk underskrifteller krav på underskrift med penna på papper.

Med Egreements tjänst är det möjligt att skriva under dokument med avancerade elektroniska underskrifter med hjälp av t. ex. BankID eller annan e-legitimation.

Som tillhandahållare av betrodda tjänster är tjänsten i enlighet med eIDAS-förordningen skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som e-Avrop genom Egreement tillhandahåller. Egreement är också skyldig att senast inom 24 timmar efter upptäckt, underrätta tillsynsorganet Post-
och telestyrelsen och i förekommande fall andra relevanta organ, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls eller på de personuppgifter som ingår i denna.

Bindande avtal

Ett avtal ingånget via  tjänsten är juridiskt bindande förutsatt att det inte finns några formkrav enligt lag, vilket endast är fallet vid ett fåtal avtalstyper i Sverige såsom vid
köp av fast egendom och överlåtelse av bostadsrätt. Om formkraven endast följer av formuleringar i enskilda avtal kan man alltid avvika från dessa om parterna är överens. Om
exempelvis ett avtal kräver att avtal ska vara skriftligt ingångna eller skriftligt undertecknande kan tjänsten användas så länge alla parter är överens om det.

Beviskrav – hur står sig elektroniska avtal vid en tvist?

I svensk processrätt gäller principen om fri bevisföring och fri bevisprövning – varje part kan själv välja hur denne vill bevisa att ett avtal är ingånget eller underskrivet av en viss
person. Fördelen med elektroniska underskrifter är att det är enkelt att tekniskt bevisa vem som skrivit under avtalet och att det finns spårbarhet vad gäller avtalets innehåll. En traditionell underskrift med penna på papper kan vara lättare att förfalska och det krävs i vissa fall omfattande granskning för att säkerställa dess äkthet, om det överhuvudtaget är möjligt. Ofta har ett avtal som ingåtts med elektroniska underskrifter därför t.o.m. högre bevisvärde än ett fysiskt underskrivet avtal.

Tjänsten erbjuder flera olika metoder för elektronisk underskrift. Starkast bevis ger en elektronisk underskrift med e-legitimation, exempelvis BankID. Med detta uppfylls kraven
i eIDAS-förordningen om avancerade elektroniska underskrifter. I de allra flesta fall ger även andra metoder för elektronisk underskrift som exempelvis ritsignatur eller tvåfaktors
SMS-signatur ett juridiskt bindande avtal.

Händelselogg

Bevisföring samlas i avtalets händelselogg. Den innehåller information om alla viktiga händelser. Exempelvis att en part har skrivit under avtalet och vilken person som har genomfört
underskriften. I händelseloggen sparas för varje händelse relevanta uppgifter som tidpunkter, IP-adresser, e-postadresser och personuppgifter.

✓ Kontrollsummor för alla ingående avtalsfiler
✓ Tidpunkter
✓Namn
✓ Personnummer
✓ E-postadresser
✓ IP-adresser
✓ Organisationsnummer
✓ Organisationsnamn
✓Underskrifter*

* Vid underskrift med e-legitimation, BankID, sparas även BankID-signatur och OCSP-svar i händelseloggen.
* Vid underskrift med tvåfaktors SMS-signatur sparas även telefonnummer och engångskod
* Vid underskrift med ritsignatur sparas även bilden på underskriften, en Base64-kodad vektorbaserad SVG-fil.

Två frågor

Varför ingår företag fortfarande pappersavtal?
All affärsverksamhet sköts nästan helt elektroniskt idag. E-post har ersatt brev och internetbetalningar har ersatt bankbesök. Att många företag fortfarande väljer det ineffektiva pappersavtalet beror på att gammal vana, men det är en tidsfråga innan alla företag insett fördelarna med att även digitalisera avtalshanteringen.

Är elektroniska avtal mer komplicerat?
Elektroniska avtal är enklare, snabbare och säkrare. Du behöver en dator och en internetuppkoppling. Pappersavtal tar i genomsnitt tio dagar för att hantera och kräver skrivare, papper, penna, kuvert, frimärke, post, fax, scanner och fysiska arkiv. Om du har ytterligare en part, tar det ytterligare tio dagar till.

Effektivt att komma igång, fokusera på det som är viktigt

Med elektronisk signering kortar du avtalsprocessen till några minuter, istället för flera dagar eller rentav veckor. Oavsett var i världen avtalsparterna befinner sig – ni kan snabbt och smidigt teckna avtal och direkt fokusera på affären.

Snabbare affärer ger fler affärer

Kunder som har gått över till elektronisk signering får upp till  80% av dokumenten signerade inom 24 timmar. Tack vare att alla delar i avtalsprocessen automatiseras och sköts elektroniskt i samma system, förbättras såväl säkerhet, som spårbarhet och uppföljning.

e-Avrops elektroniska signering är en tjänst som erbjuds i samarbete med Egreement.

Digital signeringspartner

pattern

Vill du veta mer och eller boka demo?

Kontakta:

Tomas Dahl

Kund & Försäljningsansvarig


Direkt: 08-50 11 90 11

tomas.dahl@e-avrop.com

Consultant

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev