Utbildning som ger mervärde

Om du vill effektivisera och kvalitetssäkra upphandlings-, avrops- och avtalsprocessen har vi utbildningarna för dig. e-Avrops utbildningar kan du snabbt omsätta direkt i din verksamhet.

e-Avrops kurser passar såväl nybörjare som rutinerade upphandlare.

Kurserna kan sorteras i två olika sektioner: upphandlingsjuridiska kurser och systemanvändarkurser. De juridiska kurserna är praktiskt inriktade och fokuserar på hur effektiva och affärmässiga upphandlingar bäst förenas med upphandlingsregelverket.

Kurserna har alltid ett tvådelat syfte, att lära sig mer men även att skapa entusiasm kring offentlig upphandling.

Läs mer om varje kurs nedan och klicka på knappen Visa tillfällen för att komma till kalendariet för respektive kurs.

Grundutbildning

Grundutbildning i hur man använder e-Avrop på bästa sätt. Målet är att du som kund och användare ska få ut full effekt av systemet och därmed mest valuta för pengarna.

Syftet med utbildningen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur och funktion. Målet är att kunden och användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet och därmed mest valuta för pengarna.
Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet. Utbildningen genomförs under ca 6 timmar.

 

Kursinnehåll:

 • Mina sidor
 • Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion
 • Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen
 • Checklistan
 • Skapa utvärderingsmodeller
 • Kopplade dokument och mallar
 • Publicera avtal

 

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer.

Visa tillfällen

Analys och avtalsuppföljning

 

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig Analys och Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Analys och Avtalsuppföljning).

För att funktionen Avtalsuppföljning ska aktiveras av e-Avrop måste minst en person från organisationen ha genomfört utbildningen.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och alla som har ansvar för att följa upp avtal.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.

Utbildningen genomförs under ca 6 timmar.

Kursinnehåll:

 • Användarutbildning i modulerna Analys och Avtalsuppföljning
 • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet
 • Affärsidé, affärsmodell och uppförandekod

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning.

Visa tillfällen

Mallhantering och utvärdering

 

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig mallhantering och utvärderingsmetodik i systemet.

Utbildningen ger en fördjupad kunskap om möjligheterna i e-Avrop för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för en effektivare upphandlingsprocess.

Utbildningen riktar sig till användare som vill få en fördjupad förståelse för e-Avrops funktioner.
För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.

Utbildningen genomförs under ca 6 timmar

Kursinnehåll:

 • Skapa och redigera mallar
 • Redigera systemmallar
 • Utvärdering i systemet – strategier
 • Skapa utvärderingsmodell
 • Bli en mästare på kopplade dokument

 

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning.

Visa tillfällen

Offentlig upphandling 1.0

Kursen redogör för grunderna i nya LOU samt nya LUF. Vi tar itu med både direktivstyda upphandlingar och icke-direktivstyrda upphandlingar. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna framställa egna upphandlingar i enlighet med gällande regler.

 • Kan man göra goda affärer och samtidigt följa LOU?
 • Avsikten och bakgrunden med offentlig upphandling.
 • Lagens uppbyggnad (rättsprinciper & procedurregler).
 • Lagens undantag – när behöver jag inte följa LOU?
 • Genomgång av samtliga tröskelvärden och hur dessa ska beräknas.  Upphandlingsförfaranden – vilka finns och när får jag använda dem?
 • Annonseringsregler.
 • Ramavtal, dynamiska inköpssystem, inköpscentraler och annan samordnad upphandling.
 • Vilka krav får man ställa i en upphandling.
 • Tidsfrister i offentlig upphandling.
 • Hur ska jag kommunicera i offentlig upphandling.
 • ESPD.
 • Vad får man utvärdera? – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.
 • Avtalsrätt.
 • Överprövningar, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill uppdatera dig om regelverket. Efter kursen ska du ha tillräcklig kunskap för att självständigt kunna genomföra affärsmässiga upphandlingar som följer gällande regelverk.

 

Visa tillfällen

Avrop & direktupphandlingar

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

Kursinnehåll:

 • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt procedurregler.
 • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
 • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
 • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
 • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
 • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
 • Vad innebär en förhandsinsyn?
 • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
 • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
 • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?
 • Genomgång av e-Avrops direktupphandlingsmodul D4D.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Visa tillfällen

Nyheter i nya LOU (2016:1145) och nya LUF (2016:1146)

Nya lagar innebär ofta nya krav och möjligheter på hur upphandlingar ska genomföras. I kursen går vi igenom alla de ändringar som införts genom nya LOU och nya LUF.

Kursinnehåll:

 • Uppdelning mellan A och B-tjänster slopas.
 • Nya regler avseende interna kontrakt.
 • Förtydligade regler avseende samarbetsavtal.
 • Vad innebär det nya kraven på elektronisk upphandling.
 • Nya annonseringsregler.
 • Utökade möjligheter att använda förhandlat förfarande.
 • Förkortade tidsfrister.
 • Förenklade regler för förlängning av anbudsfrister.
 • Vad innebär ett innovationspartnerskap?
 • Hur konstruerar jag ett dynamiskt inköpssystem?
 • Nya regler för uppdelade kontrakt.
 • Nya utvärderingsgrunder.
 • Vad är ESPD.
 • Kompletteringar av anbud & onormalt låga anbud.
 • Nya regler avseende avtalsändringar.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med offentlig upphandling och snabbt vill sätta sig in i vad de nya reglerna innebär. Kursen genomförs som en halvdagsutbildning.

Visa tillfällen

ESPD – reglerna bakom Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

De nya reglerna avseende ESPD ställer nya krav på hur upphandlingar får och ska utformas. I denna kurs görs en genomgång av hur ESPD ska användas. Efter genomgången kurs ska deltagarna på ett effektivt sett kunna använda ESPD i sitt upphandlingsarbete.

Kursinnehåll:

 • Vad är ESPD?
 • Varför ska ESPD användas?
 • När används ESPD?
 • Vad måste ett ESPD innehålla?
 • Vilka bevis måste man inkräva?
 • Hur förehåller sig ESPD till upphandlingens ska-krav?
 • Är det möjligt att återanvända ett ESPD från tidigare upphandlingar?
 • Instruktion i hur man skapar ett ESPD.
 • Juridisk genomgång av ESPD samtliga delar.
 • ESPD i icke-direktivstyrda upphandlingar.
 • Erfarenhet från andra EU-länder.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med offentlig upphandling och snabbt vill sätta sig in i vad de nya reglerna avseende ESPD innebär. Kursen genomförs som en halvdagsutbildning.

Visa tillfällen